Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

 1. Dog-Expert is de eigenaar van de intellectuele en/of eraan verwante rechten op de onderdelen van deze site of beschikt over een gebruiksrecht daaromtrent. Elke reproductie, verspreiding, vertaling of aanpassing van de op deze site gebruikte namen, logos (o.a. het logo van Dog-Expert), tekeningen, beelden of geluiden onder welke vorm of op welke wijze dan ook waarin niet uitdrukkelijk is voorzien op de site, is verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van Dog-Expert.
 2. Dog-Expert besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op haar website ter beschikking wordt gesteld van de bezoeker. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid en/of weglating, noch voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie op de website of van de niet toegankelijkheid ervan. Indien informatie over een product, zoals de prijs ervan, op de site om welke reden dan ook verkeerd weergegeven zou zijn, dan behoudt Dog-Expert zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren, ongeacht de bestelling. Indien het product dat door Dog-Expert werd verzonden, niet overeenstemt met de beschrijving op de site, kan de klant enkel het product terugzenden aan Dog-Expert en terugbetaling vragen van het product en de verzendingskosten.
 3. De goederen beschreven en afgebeeld op deze website geven een overzicht van het gevolgde gamma. De vermelding van een product op deze website houdt geen aanbod in. De loutere wilsuiting van de klant om een product te verwerven, volstaat niet om een overeenkomst tot stand te brengen. Deze gegevens wijzigen permanent en houden geen enkele verbintenis in. De afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn niet bindend. De informatie die hieruit blijkt, moet steeds gecontroleerd worden. De aangeduide prijzen zijn in euro incl btw en enkel geldig op de dag van consultatie van de website.
 4. Het is uiterst belangrijk dat we over een juist contact adres, (postadres, e-mailadres, telefoonnummer) van u beschikken, zodat we u kunnen bereiken om eventuele tekortkomingen onzerzijds te bespreken. Bovendien bestaat de mogelijkheid altijd dat een door u besteld artikel tijdelijk niet leverbaar, of helemaal niet meer beschikbaar is. Ook hiervoor zal persoonlijk contact noodzakelijk blijken om tot alternatieven te komen of een terugbetaling te regelen, vooropgesteld dat u uit het aangebodene geen rechten kunt ontlenen.

 Algemene verkoopsvoorwaarden van deze site

 1. Identificatie van de verkoper
  Dog-Expert
  – Hotondstraat 3 – 9600 Ronse – België
  BTW: BE0748.746.265
  gsm: 0032 476 593612
  mail: shop@dog-expert.be
 2. Toepassing
  Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen Dog-Expert en haar klanten onderworpen aan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de klant door het plaatsen van een bestelling. Door het plaatsen van een bestelling ziet de klant ook uitdrukkelijk af van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.
 3. Totstandkoming verkoopovereenkomst
  De database met producten en hun omschrijving die op www.dog-expert.be  terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod maar is louter een voorstel tot contacteren, het is de bestelling van de klant die het aanbod uitmaakt. Het volstaat bijgevolg niet een document in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de betaling en een bevestigingsmail van Dog-Expert  is de overeenkomst gesloten.  Dog-Expert behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant en Dog-Expert bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen, kan Dog-Expert weigeren.
 4. Eigendomsoverdracht
  In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, of geleverde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur . Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.
 5. Prijzen
  De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven (in euro), rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats en de bestelde goederen(zie bij verzending). Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling, behoudens mogelijke foutieve affichering buiten onze wil.
 6. Betaling
  De klant kan online betalen met bancontact. Wij garanderen de veiligheid van de online betalingen, deze worden beheerd door Argenta.
 7. Levering
  Dog-Expert
  streeft er naar om, na de betaling te hebben ontvangen, de bestellingen binnen de 2 – 3 werkdagen te versturen met een maximale levertijd van 30dagen (wet koop op afstand) tenzij anders overeengekomen. Indien blijkt dat dit niet haalbaar is omwille van drukte, de grootte van je bestelling of het niet onmiddellijk meer in voorraad zijn van bepaalde artikelen, wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld. De koper heeft de keuze in te stemmen met een nieuwe leveringstermijn of om zijn of haar bestellingen te annuleren. Bij annulering zal Dog-expert binnen de 30 dagen het reeds door de koper betaalde bedrag volledig terugstorten. Het pakket wordt geleverd door een koerier. Hiervoor betaalt de klant een bijdrage. De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces. In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de klant bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden. Bij het in ontvangst nemen en aftekenen van de bestelling bij levering door de koerier, door een andere persoon dan de oorspronkelijke plaatser van de bestelling, valt het risico op vervreemding of welke andere vorm van schade volledig ten laste van de koper.